மனை

மனை

10000000
3
3
2
Description

மனை

House - நாவலாடி யாழ்ப்பாணம்

இந்த மனையானது யாழ்ப்பணத்தில் இருந்து 5.6 km தொலைவில் அமைந்துள்ளது

Property Features
 • House
 • 3 bed
 • 3 bath
 • 3 Rooms
 • 2 Parking Spaces
 • Land is 4,300 square
 • Floor Area is 3,800 square
 • 3 Toilet
 • 2 Ensuite
 • 2 Garage
 • 3 Open Parking Spaces

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − eight =